Algemene Leden Vergadering 2018

terug naar overzicht

Donderdag, 25 oktober 2018 (20:00)

Wijkcentrum "De Drieschaar" Meidoornlaan 173 Dieren
Agenda :


1   Opening 
2   Verslag van de vorige vergadering, gehouden op 26 oktober 2017. 
3   Ingekomen stukken en mededelingen.
4   Jaarverslag secretaris 
5   Financieel verslag 2018 en begroting 2019. 
6   Verslag kascontrolecommissie. 
7   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
8   Contributie: Sportvisserij Nederland verhoogt de afdracht voor de aangesloten verenigingen met 
€ 1,-- per lid. 
     Gezien de gezonde financiële toestand van onze vereniging stelt het bestuur voor om deze verhoging komend jaar
     niet door te berekenen in de contributie.
     De contributiebedragen kunt u vinden op onze website: derietvoorndieren.mijnhengelsportvereniging.nl 
9   Bestuursverkiezing:
 Periodiek aftredend:Marcel v.d. Burg (secretaris), herkiesbaar
     Roland Barink (commissaris), herkiesbaar. 
     Tussentijds aftredend om gezondheidsredenen: Ale Albertsma ( penningmeester) 
     Jon Eekhuis heeft intussen de functie van penningmeester overgenomen. 
     Roland Barink stelt zich verkiesbaar als voorzitter. 
     We zijn dringend op zoek naar een aanvulling van het bestuur. 
     Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor het begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris. 
     Wie nog niet direct wil beslissen kan enkele bestuursvergaderingen bijwonen om kennis te maken. en als het bevalt 
     zich op de volgende ledenvergadering verkiesbaar stellen.
pauze
10   Jeugdwerk. 
11   Wedstrijden 2019 
12   Rondvraag. 
13   Sluiting.


 Na de vergadering wordt de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden gehouden.