Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

AVG

Algemene Verordening Gegevens bescherming


Dit is de volledige naam van de nieuwe Europese privacywet.
Iedere instantie die persoonsgegevens heeft van haar werknemers of leden, dus ook “De Rietvoorn" moet hier aan voldoen.

Het bestuur heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijk staat aangegeven wat er van u aan persoonlijke gegevens is opgeslagen en waar mee gewerkt moet worden om de vereniging te kunnen besturen.
Wij bevelen u aan om als huidig lid maar ook de nieuwe leden van het onderstaande kennis te nemen.D.H.V, De Rietvoorn is gevestigd te Dieren ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120734. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 1 bij aanvang lidmaatschap. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Rietvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1  D.H.V De Rietvoorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
•   zich inschrijft / aanmeldt als lid van de Dierense hengelaarsvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
*   een product of dienst afneemt bij D.H.V De Rietvoorn (zoals een abonnement op het Visblad of nieuwsbrieven), of  deelneemt          aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
•   contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2 D.H.V De Rietvoorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
*   voorletters en naam; geboortedatum;
*   adres;
*   e-mailadres;
*   telefoonnummer;
•   leeftijd;
•   rekeningnummer(s);
•   het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
•   en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen           producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.).
1.3 D.H.V De Rietvoorn kan deze gegevens gebruiken voor:
•   het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•   beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•   voorlichting (informatievoorziening);
•   onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•   handhaving. 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met D.H.V De Rietvoorn via telefoonnummer (0313) 41 64 33
(a)   meer informatie over de wijze waarop D.H.V De Rietvoorn persoonsgegevens verwerkt; 
(b)   vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)   inzage in de persoonsgegevens die D.H.V De Rietvoorn met betrekking tot u verwerkt;
(d)   bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door D.H.V De Rietvoorn.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
•   3.1 D.H.V De Rietvoorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 
          doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
•   3.2  D.H.V De Rietvoorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te 
           beveiligen.

4. DERDEN
•   4.1 D.H.V De Rietvoorn kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•   Aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent; 
•   Verwerkers van D.H.V. De Rietvoorn (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•   Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop 
    gebaseerde regelgeving. 
•   4.2 D.H.V De Rietvoorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u 
    daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of D.H.V De Rietvoorn daartoe verplicht is op grond van de wet
    of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
    Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
    Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Dieren, april 2018

Privacy verklaring downloaden